گفتاردرمانی ورامین
این وبلاگ به انتشار مطالب آموزشی مربوط به رشته گفتاردرمانی و توانبخشی می پردازد
» رژیم غذایی کودکان بیش فعال :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» غذاهای ممنوعه در تغذیه کودک اتیسم :: ۱۳٩٥/٦/٢٧
» تغذیه مؤثر در درمان کودکان مبتلا به ADHD :: ۱۳٩٥/۳/۱٦
» درمان های مرسوم اختلال عدم توجه و بیش فعالی در کودکان :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» چگونگی تهیه نرم افزار گفتاردرمانی :: ۱۳٩٥/٦/٢٧
» ۱۳٩٦/۸/۱٦ :: ۱۳٩٦/۸/۱٦
» ۱۳٩۳/۳/٤ :: ۱۳٩۳/۳/٤
» کنترل اتیسم با طب گیاهی :: ۱۳٩۳/۳/۳
» درمان یکپارچه‌سازی حسی(Sensory Integration Therapy) :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» نشانگان نونان چیست؟ :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» رفلکسهای اولیه کودکان :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» بازتاب مورو (Moro Reflex) :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» بازتاب تونیک لابیرنتی (Tonic Labyrinthine Reflex) :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» بازتاب گالانت (Galant Reflex) :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» بازتاب قرینه ای تونیک گردن (Symmetrical Tonic Neck Reflex) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» بازتاب غیرقرینه ا ی تونیک گردن(Asymmetric Tonic Neck Reflex) :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» معرفی کتب مرتبط با گفتاردرمانی و کودکان استثنایی چاپ91 :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» اتیسم در بزرگسالان (Autism in adulthood) :: ۱۳٩۱/٩/٦
» اختلالات پردازش شنوایی در کودکان درخودمانده :: ۱۳٩۱/٩/٤
» دانلود برنامه آموزش ساعت :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» درمان یکپارچه‌سازی حسی(Sensory Integration Therapy) :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» ویژگیهای کودک در خودمانده (اتیستیک) :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» Individual or Collective training in auditory training, which way is suitable :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در درمان کودکان درخودمانده (اتیستیک) :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» Varieties and special features of aphasia :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» برقراری ارتباط با کسی که مبتلا به آفازی است :: ۱۳٩۱/۸/٤
» Aphasia Frequently Asked Questions :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» دانلود برنامه فیدبک بینایی :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» دانلود آموزش مفاهیم :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دانلود لکنت شکن :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» دانلود آموزش مفاهیم پایه به کودکان :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» دانلود رایگان برنامه های تقویت توجه و تمرکز :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» دانلود نرم افزار تربیت شنیداری سینا :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» نقش آسیب‌شناسان گفتار و زبان در تشخیص، ارزیابی و درمان اختلالات طیف اوتیسم :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» توضیحاتی کوتاه در مورد بیش‌فعالی :: ۱۳٩۱/٧/٢
» بد استفاده کردن از صدا :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» غذاهای مضر در کودکان بیش فعال :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» دارودرمانی در کودکان ADHD :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» ترس های دوران کودکی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» داستانگویی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» اختلال بی توجهی / فزون جنبشی (قسمت سوم) :: ۱۳۸٩/٩/٤
» اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی (قسمت دوم) :: ۱۳۸٩/۸/۸
» اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی (قسمت اول) :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» تشخیص افتراقی آفازی کودک :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» اختلال یکپارچه سازی حسی :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» آموزش گروهی یا انفرادی در تربیت‌شنوایی؟ :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» اختلال یادگیری :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» تشخیص ADHD طبق مقیاس کاترز :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» کوتاه در مورد بیش‌فعالی/کمبود توجه و تمرکز(ADHD) :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» روش AVT در آموزش کودکان کم شنوا :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» انواع بازیها (2) :: ۱۳۸٧/۳/٤
» انواع بازیها (1) :: ۱۳۸٧/۳/۳
» مدل بازسازی شده رشد صوتی نوزدان :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» بازی درمانی :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» محتوای آموزشی گفتاردرمانی براساس مقیاس LARSP :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» گفتاردرمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» تشنج :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» زبان‌پریشی دوران رشد :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
» کاشت حلزون :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» کودکان کم شنوا و ناشنوا :: ۱۳۸٥/۱/٧
» کودک استثنایی :: ۱۳۸٥/۱/۱
» پایان نامه من :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
» تقویت حافظه شنوایی :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
» صرع (Epilepcy) :: ۱۳۸٤/۳/٢٠
» بازی‌درمانی :: ۱۳۸٤/۳/٩
» آموزش مهارتهای پایه در تولید گفتار کودکان کم شنوا :: ۱۳۸٤/٢/٢٩
» آموزش به والدین کودکان کم شنوا :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» گفتارخوانی در کودکان ناشنوا :: ۱۳۸٤/٢/٢۳
رضا مسعودی بیدگلی
فارغ التحصیل سال 1377 از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :