گفتاردرمانی ورامین
این وبلاگ به انتشار مطالب آموزشی مربوط به رشته گفتاردرمانی و توانبخشی می پردازد
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸٤/۱۱/۱٥

پژوهشگر: رضا مسعودی بیدگلی و سیدکمال‌الدین حسینی

عنوان: بررسی درک و بیان اسامی در کودکان طبیعی 8-4 ساله

 


شرح موضوع:

بسیاری از کودکان مبتلا به تأخیر در رشد گفتار و زبان، در جنبة معنایی زبان مشکل دارند. یکی از اولین توانائیهای معناشناختی که می‌تواند با مشکل مواجه شود توانایی نام‌بردن و درک اسامی اشیاء، جانداران و پدیده‌هاست.

طرح پژوهش و محل اجرای آن:

در این پژوهش، توانایی درک و بیان اسامی در 150نفر از کودکان طبیعی 8-4سالة مهدکودکها، کودکستانها و دبستانهای منطقة سه شهر تهران در سال 1377مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر مقطع سنی سی نفر درنظرگرفته شد که نیمی از آنها پسر و نیمی از آنها دختر بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از انتخاب دبستانها و مهدکودکها و اخذ مجوز از ادارة آموزش و پرورش و مراجعه به مراکز مزبور، افرادی که باید مورد مطالعه قرار می‌گرفتند انتخاب شدند. پس از انتخاب افراد مورد مطالعه، علاوه بر اجرای ((آزمون تصویری اسامی)) و تکمیل پرسشنامه‌ها، از نظر دارا بودن شرایط لازم برای این مطالعه نیز کنترل شدند. پس از پایان گردآوری اطلاعات، اطلاعات مربوط استخراج گردید و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی استفاده شده است.

نتایج پژوهش:

این تحقیق دارای هفت فرضیه و سه سؤال مهم بود که نتایج حاصله، از این قرار است:

میانگین امتیاز درک اسامی با افزایش سن بیشتر می‌شود.

میانگین امتیاز بیان اسامی با افزایش سن بیشتر می‌شود.

میانگین امتیاز درک و بیان اسامی (مجموع آنها) با افزایش سن بیشتر می‌شود.

دختران در مقایسه با پسران، در درک اسامی، از توانایی بیشتری برخوردار نیستند.

دختران در مقایسه با پسران، در بیان اسامی، از توانایی بیشتری برخوردار نیستند.

دختران در مقایسه با پسران، در درک و بیان اسامی (مجموع آنها)، از توانایی بیشتری برخوردار نیستند.

با افزایش توانایی کودکان در درک اسامی، توانایی آنها در بیان اسامی نیز بیشتر می‌شود.

رضا مسعودی بیدگلی
فارغ التحصیل سال 1377 از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :